Kidneys and urinary system

سندرم گیتلمن (Gitelman syndrome)

توصیف بیماری: سندرم گیتلمن (Gitelman syndrome) یک بیماری کلیوی است که باعث عدم تعادل اتم های دارای بار الکتریکی (یون ها-ions) مانند پتاسیم، منیزیم و کلسیم در بدن می شود. معمولا علائم سندرم گیتلمن در […]

No Picture
Brain and nervous system

WAGR syndrome

توصیف بیماری: سندروم WAGR اختلالی است که بسیاری از دستگاه های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. نام این سندروم با توجه به علائم اصلی آن یعنی Wilms tumor (تومور ویلمز)، genitourinary anomalies ،anirida […]

No Picture
Kidneys and urinary system

سيستينوري (Cystinuria)

توصیف بیماری: سيستينوري (cystinuria)، اختلالی است که در اثر انباشتگی اسیدآمینه سيستين (cystine) در کلیه ها و مثانه ایجاد می شود. اسیدآمینه سيستين، واحد ساختمانی در بسیاری از پروتئین ها است. از آنجاییکه کلیه ها […]