No Picture
Kidneys and urinary system

سيستينوري (Cystinuria)

توصیف بیماری: سيستينوري (cystinuria)، اختلالی است که در اثر انباشتگی اسیدآمینه سيستين (cystine) در کلیه ها و مثانه ایجاد می شود. اسیدآمینه سيستين، واحد ساختمانی در بسیاری از پروتئین ها است. از آنجاییکه کلیه ها […]